Chennaiyil Thiruvaiyaru 2017

 

Home > Chennaiyil-thiruvaiyaru : Pancharathna Keerthanai-1

ஜகதா நந்த காரக
ஜய ஜானகீ ப்ராண நாயக

இராகம் : நாட்டை

தாளம் : ஆதி

பல்லவி
ஜகதா நந்த காரக
ஜய ஜானகீ ப்ராண நாயக

அனுபல்லவி
ககநாதிபஸத் குலஜ ராஜ ராஜேஸ்வர
ஸுகுணாகர ஸுரஸேவ்ய பவ்யதா யக ஸதாஸகல

சரணம்

1. ஸஸநிபா, பப-ஸஸரிஸ ஸமமரி/ ஸமமா;பா/ ;பமமபமமரீ//
  ஸமரிஸஸ - நிபாப மமபா/ ஸர்ஸ்நிநிஸநிநி/ ஸநிபாரிஸநிப//
  ஸநிபமா நிபமரீ பமரிஸா/ பபா ஸாஸ நிப/ மரிஸாமகம// (ஜ..)
       
  அமரதா ரக நிசயகு முதஹித/ பரிபூர்ணா நகஸுரஸுரபூ
  ஜத திபயோ திவாஸ ஹரண/ ஸுந்தரதர வத னஸுதாமயவசோ//
  ப்ருந்தகோ விந்தஸா நந்தமா/ வராஜராப்த சுபகராநேக// (ஜ..)
       
2. ஸநிபமாநிபா-மரிஸ நீரிஸா/ ஸநிபஸாஸரீ/ ஸரிஸ பா மநிப//
  ஸநிபரீரீஸா - பஸாநிபா கம/ பபஸஸா நிபா/ மரிஸ ஸாரிகம// (ஜ..)
       
  நிகமநீரஜா ம்ருதஜ போஷகா/ நிமிஷ வைரிவ ரீதஸமீரண//
  ககதுரங்க ஸத் கவிஹ்ருதாலயா/ கணிதவானர திபன தாங்க்ரியுக// (ஜ..)
       
3. பாநி பாநிபம-மாபமாபமக/ காம காமரிஸ/ நீ ஸ கா மபா//
  பாநி பஸநி-ரிஸ்-மாரிஸ் நிபமா/ கமபஸ்நிப பநிபமரிஸ ஸரிகம// (ஜ..)
       
  இந்த்ர நீலமணி ஸந்நிபாபகன/ சந்த்ரஸுர்யநய/ நாப்ரமே யவா//
  கீந்த்ரஜனக ஸக லேச சுப்ரந கேந்த்ர சயன சமண வைரி ஸந்நுத// (ஜ..)
       
4. பாநிப மபநீ-பமாநி பமபநி/ பா,ம மபமா/ கமபநிபாப நிஸரிஸா ஸ//
  பா-பமரிஸ நீபம/ ஸ்ஸாநீ பநிஸ்ரி ரீ/ ஸா நிபம// (ஜ..)
       
  பாதவி ஜீதமௌநிசாப ஸவபரி/ பால வரமந்த்ர/ க்ரஹணலோல
  பரமசாந்த சித்தஜனக ஜாதிப/ ஸரோஜ பவவர/ தா கில// (ஜ..)
       
5. ஸாபா மா ரீ-ஸ பாமரிஸ பம/ காமபநிபகா/ மபாமரீ பமரி
  நிபமரீ ஸ்நிபமரீ ரிஸா பஸா/ மபா ரிகமபா/ ஸா நிபம// (ஜ..)
       
  ஸ்ருஷ்டிஸ் தித்யம்தகார காமித/ காமித பலதா ஸமான காத்ரசசீ
  பதிநுதாப் திமதஹரா நுரா/ கரா கரா ஜித கதா ஸாரஹித (ஜ..)
       
6. ஸாநிபரீஸ ம-ரிஸ பபா மரிஸ/ கமபமா பநிபப நிஸரிஸாஸ
  பா மரிஸநிபா-ஸநிபா ரிஸநிப/ ம்ரிஸ்நிபா/ ஸஸா பபா மகம (ஜ..)
       
  ஸஜ்ஜனமான ஸாப்தி ஸுதாகரகு ஸுமவிமாந ஸுரஸா ரிபுகராப்ஜ
  லாலித சரணா வகுணா ஸுரகண ஸுரகண மதஹரண ஸநா த நா ஜநுத// (ஜ..)
       
7. ஸா ஸாஸ ஸா-ரிஸநீ ஸஸநி/ பபஸ்ஸாநிபநி ஸநிபமரி நிபாமரீ//
  ஸநிபம-ரிஸ்ஸா பஸ்நிபமரிஸஸா/ பபா ப நிஸாரிகம ரிகாமபநி
  பஸாஸநிப ஸாஸ் ம் ம்ர ஸாரிநீஸ் பந மபா மகம (ஜ..)
       
  ஓம்காரப ஞ்ஜரகீ ரபுர/ ஹரஸரோஜபவ கே சவா திரூபவா
  ஸவரிபு ஜநகாந் தக கலா/ தரகலா தராப்த் க்ருணா கலச
  ரணாகதஜ நபால நஸுமநோ/ மண நிர்வகார நிகமஸாதர// (ஜ..)
       
8. பமரிஸநிப ஸா-ஸா மரிஸஸா/ பமரிஸா நிபா பமரிஸ/ பமபநீநி
  பநிஸ் ரீரி மபநிபாப/ ஸ்நிபமரீ நிபமரிஸா மகம (ஜ..)
       
  கரத்ருத சர ஜாலா ஸுரமதா பஹரணாவநீ பஹரணாவநீ ஸுரஸுராவந
  கவீந பிலஜ மௌநி க்ருத சரித்ர ஸந்நுத ஸ்ரீத்யா கராஜநுத  (ஜ..)
       
9. ப பாநி பமநிப-ம மாப மகமரி/ ஸரீஸமகாபம/ நிபா ம கமபநி//
  பஸா ஸரி ஸமரி-ஸரீ ஸநிபமா/  ககாம பஸ்நிப/ மரீஸ ஸரிகம// (ஜ..)
       
  புராண புருஷ்ந்ரு வராத்ம ஜாச்ரித பராதீனகர விராத ராவண
  விராவணா நக பராச ரமநோ ஹராவிக்ருதத்யா கராஜஸந்நுத (ஜ..)
       
10. பப நிப பநிப-ம பாபநி பா,நி/ பபம மாபமா/ நிபமாஸநிபம//
  பாமகமபா-மரிஸ பமரிஸ/ நிபமரிஸஸ்நிப/ மரிஸ பமபஸரி//
  ஸ பாநிஸரிஸா- மரிஸ பாமரிஸ/ நிபாபா ஸ்நிபா/ ரிஸாஸா நிபம// (ஜ..)
       
  அகணித குணகந கசேல ஸால விதளநா ருண பஸமாந சரண
  பார மஹிமாத்புதஸுகவிஜந ஹ்ருத்ஸதநஸுரமு நிகணவிஹிததகல
  சநீரநிதிஜா ரமண பா பகஜ ந்ருஸிம்ஹவரத்ய கராஜாதி நுத (ஜ..)
       
  Keerthanai - 2 | 3 | 4 | 5

 

Keerthanai - Download
 
 

 
< Back |   < Home