Chennaiyil Thiruvaiyaru 2017

 

துடுகு கல நந்தே தொர
கொடுகு ப்ரோசுரா எந்தோ

இராகம் : :கௌளை

தாளம் : ஆதி

பல்லவி
துடுகு கல நந்தே தொர
கொடுகு ப்ரோசுரா எந்தோ

அனுபல்லவி
கடுதுர் விஷயாக்ருஷ்டுடை
கடிய கடிய குநிண்டாரு

சரணம்

1. ரீ;;ரீ ஸா நி ஸா ரீ/ ஸா;;ஸா/ ;ஸநிபா;//
  மா;;;-மா; ரிமபநி/ பா;;;/ ம பா நிஸா// (து..)
  ஸ்ரீவனிதா ஹ்ருத் குமுதாப்ஜா வாங் மானஸ கோசர (து..)
       
2. ரிரிஸஸா, ரிஸ-ரிமாம ஸரிமா/ நிஸரிகமாஸரி/ கா,மரிரிஸஸ// (து..)
  ஸகலபூ தமுலயந்து நீவையுண்டகா மதிலேக போயின (து..)
       
3. ரிரிபப மரிரிஸ-ஸா ஸரி பமா/ ரிஸநிஸரிஸாஸ பமாமரிரிஸஸ// (து..)
  சிறுதப்ராயமுல நாடே பஜனாம்ருதரஸவிஹீன குதர்குடைன  (து..)
       
4. பபமம ரிரி ஸஸ-ரிபமமரிஸரிப/ மரிபம நிஸரிமா/ மரிரிஸஸாஸ// (து..)
  பரதந முலகொறகு நொருல மதி கரக பலிகி கடுபு நிம்ப திரிகி நட்டி (து..)
       
5. நிபமபநி ரிமப-நீ மப நீ பதி/ ஸா ரிம பநிஸா/ நிபமம ரிரிஸஸ// (து..)
  தநமநிதி புவினி ஸெளக்யபு ஜீவநமே யநுசுஸதா தினமுலு கடிபே (து..)
       
6. ரிரிபப ரிரிமம-ஸஸரிரி பநிஸரி/ பமமரி ரிஸநிப/ மபாநிபநிஸ்ரி//
  மரிஸ்நிஸா ரி-ம் ரீரி ஸ்நிரிஸ்/ ஸ்நிப ஸ்நீப/ மரிநிபாமரிஸ// (து..)
       
  தெலியனி நடவிட க்ஷத்ருலு வநிதலு ஸ்வசமௌட குபதிசிஞ்சி ஸந்தஸில்லி
   ஸ்வரலயம்பு லெறுங்ககநு சிலாத்முலை ஸுபக்துலகு ஸமானமநு (து..)
       
7. ஸாரிஸ ஸாஸா-ரிஸரிக மா ரிப/ மா ரி நி பா மா/ ஸநிபமா ரிரிஸ்//
  ஸாபஸ்நி பாரி-ஸ்நிபாஸ்நிபம நிபம ரீஸஸ/ ஸ்ஸா நி பமரிஸ/ (து..)
       
  த்ருஷ்டிகி ஸாரம் பகுலலநா ஸதநார பகஸேநா மிததநா துலநுதே
  வாதிதே வநெரநம் மிதினிகா கனுபதாப்ஜ பஜனம்பு மறசின (து..)
       
8. பா ப மரிஸ ரிம-பாமரிஸ ரீரீ/ மா ஸ ரி மாநிஸ/ ரி காம ரீ//
  நிஸரிஸா ஸபம-ரிஸாஸ நிபபா/ பஸநிபா பமரி/ மபநிபாஸ்நிப//
  ரீரீம் ரிம்ஸ்ரி-ம்ரீஸ்நிபநிஸ்/ ரிஸர் நிபமரிம/ பநீபமரீஸ// (து..)
       
  சக்கனி முக கமலம் புநநு ஸதாநாமதிலோ ஸ்மரணலேகநே
  துர்மதாந்த ஜனுலகோரி பரிதா பமுலசேத சிலி நொலி துர்விஷய
  துராஸ லனுரோய லேக ஸததம பராதி நயிசபலசித்துடைந (து..)
       
9. ஸாரிஸ நிஸரீ-ரிஸநிஸ ரிமாம/ ஸரிமாரிமஸரீ/ ஸ ஸா ஸா;//
  பபமாரிஸரிம-பரீமரீபம ரி பா மரி மஸரி/ மரீஸ ஸா ஸா//
  பநி ப பநிப மப-மரிப மமபநி/ நிபநிஸ்-ரிஸாஸ்/ நிப பா மரீஸ// (து..)
       
  மான வதனு துர் லப மனு சுநெஞ்சி பரமானந்த மொந்தலேக
  மதமத்ஸர காம லோப மோஹூல குதாஸுடை மோஸபோதி காக
  மொதடி குலஜு டகுசு புவிநி சூத்ருல பநுலு ஸல்புசுநுண்டிநி காக
  நராத முலனுகோ ரிஸாரரஷீன மதமுல னுஸாதிம்ப தாருமாரு (து..)
       
10. துலகை கொந்நாள்ளாஸ்திகை    
  ஸுதுலகை கொந்நாள்ளு தந    
  த்யாக ராஜாப்த இடுவண்டி (து..)    
       
  Keerthanai - 1 | 3 | 4 | 5   Keerthanai - Download
 
 

 
< Back |   < Home