Chennaiyil Thiruvaiyaru 2019

 

எந்தரோ மஹாநுபாபு(...லு)
அந்தரிகி வந்தநமு

இராகம் : :ஸ்ரீராகம்

தாளம் : ஆதி

பல்லவி
எந்தரோ மஹாநுபாவு (...லு)
அந்தரிகி வந்தநமு (எந்..)

அனுபல்லவி
சந்துரு வர்ணுநி யந்த சந்த முனு ஹ்ருதயார
விந்தமுன ஜுசி ப்ரஹ்மா நந்தம நுப விம்சுவா (எந்..)

சரணம்

1. ஸா;;;-;ஸா ஸ நி நி ஸ/ நி நி ஸநி பா ;/ பா ம ப நி ஸ//
  ரீ;;;-ரீ;கரி ரிக/ ரிரிகரி ரிகரிரி/ ஸா;; கரீ//
  ரிஸநி

(எந்..)

  ஸாம கான லோல மனாஸிஜலா வண்ய தன்ய மூர்த்தன்யு (எந்..)
       
2. ரி க ரி ரி க ரி ரி ஸ நி ஸா ஸா ரி ஸ/ ஸ ரிஸ நீ நிகா/ க ரி ஸ ரி க ரீ//
  ரிஸநி

(எந்..)

  மானஸவன சரவர ஸஞ்சாரமு நிலிபிமூர்த்தி பாகுக பொ டகனே வா (எந்..)
       
3. பபமரி ரீ பப-மரிபா, பமரி/ நி பாநி பமமப/ ப ம ரி ரி கா ரி//
  ரிஸாநி

(எந்..)

  ஸரகுண பாதமு லகுஸ்வாந்தமனு ஸரோஜமுனு ஸமர்ப்பணமுஸே யுவா (எந்..)
       
4. ஸஸநி பா ரிஸநிபா-கரீஸநிப/ மபாபநிஸரீ/ கரிஸரிமபா//
  பநிஸா பபாம-ரிமபநிபாஸநி/ பாரிஸநிபாக்/ ரீஸநிபமரிக//
  கரிஸநி//

(எந்..)

  பதிதபவனுட நே பராத்பருனி குரிஞ்சி பரமார்த்தமகு நிஜமார்
  க்க முதோனுபாடு சுனுஸ ல்லா பமு தோஸ்வர லயாதி ராகமுலு தெலியுவா   (எந்..)
       
5. பமமப ரிரிகரி-நிஸரிக ரிரிஸநி/ பநிஸரி,ரிரீ/ கரீஸ ரிமபா/
  பநிஸரி, ரிமப-நீமப நிஸாரி/ கரிரீ கரிரீஸ/ ,ஸநிப பமரிக//
  ரிஸாநி

(எந்..)

  ஹரிகுண மணிமய ஸரமுலு களமுனசோபில்லு பக்தகோடு லிலலோ
  தெலிவிதோசெலிமி தோகருண கல்கி ஜகமெல்லனு ஸுதாத்ருஷ்டிசே ப்ரோசுவா (எந்..)
       
6. பநிஸப, நிமப-நிரீம பநிபம/ ரிரீக ரிஸநிஸ/ நிகரிஸ நிபநிஸ//
  ரீ, மரிமபா, -, நிம பநிஸாரி/ கரீஸநிபஸநி/, பமரி பமபரி/
  கரிஸநி//

(எந்..)

  ஹொயலு மீறநடலு கல்கு ஸரஸுனி ஸதாகனுல ஜுசுசுனு புலகச
  ரீ ருலயி யானந்த பயோதி நிமக்னுலயிமுதம் புனனுயசமுகலவா (எந்..)
       
7. ரிமபநி, மபநி-ரீ ம பநிபம/ ரி ரீக ரிஸநிப/ பநீ நி ஸா;//
  நிபாநிஸரிரீ-, கரிஸரிமநபி/ பநிமபரிகரிஸ/ ரிமபமபா;//
  நி ப நி மா, பரீ-மபா நி ம ப நிஸ/ ரீரீகரிஸநிப/ ம ப நி நி ஸா;//
  ரிகரிரி, கரிஸ-நிஸ ரிஸ, ஸ நிப/ மபரிமரிபமநி/ பஸாநிபமரிக//
  ரி ரி ஸ நி//

(எந்..)

  பரம பாகவத மௌனி வரசசிவிபாக ரஸனக ஸனந்தன
  திகீசஸுரகிம்புருஷகனகக சிபுஸுத நாரததும்புரு
  பவனஸுனு பாலசந்த்ர தரசுக ஸரோஜபவ பூஸுரவருலு
  பரமா பாவனுலு கனுலுசா ச்வதுலு கமலபவஸுகமு ஸதானு பவுலுகாக (எந்..)
       
8. பா;; ரிம- பரீமரிமபா/ ம பா ரி க ரி ரீ/ கரிஸ நிபநிஸ//
  பநிஸபா பரீ-கரிஸபா பமரி/ மபநிரீமபநி/ ஸ ரிம நீபநி//
  ஸநிஸா நிஸரிரி-, ரிகரி ரீகரி/ ரிகரிரீ ரிஸரி/ ஸ ஸா நி பநிஸரி//
  கரீ ரி ஸா ஸநி- நிபம ரிமபநி/ ஸா, நி பா, ம/ ரி,க ரிஸ நிஸ//
  ரிஸாநி//

(எந்..)

  நீ மேனு நாம வைபவம் முலனுநீபரா க்ரமதைர்
  யமுல சாந்தமான ஸெமுநீவுலனு வசனஸத்யமுனு ரகுவர நீயட
  ஸத்பக்தியு ஜனிஞ்சகனு துர்மதமுலனு கல்லஜேஸி நட்டிநீமதி
  நெறிங் கிஸந் ததம் புனனு குணபஜனானந்த கீர்த்தனமுஸேயுவா (எந்..)
       
9. ரீ;; பநி-ஸரீநி ஸரிகரி/ ரீ,ஸா ஸநிப/ பா நி ஸரீ பநி//
  பாரிஸரீகரி-ஸநிஸ ரிமபநி/ பா ப ம ரீ பப/ ம ரி ரீ நி ப பா//
  ஸநி பா ரி ரீஸ- நி ப பா கரி/ ரிகரி ரீரிரீ/ கரிரிக ரிரீரி//
  ஸ ஸா ப பா ரிரி- கரி ஸநிபநிஸ/ ரி ஸா ஸஸா பா/ ப பா ரீ ரி ரீ//
  கரிஸநி//

(எந்..)

  பாகவத ராமாயண கீதாதி ச்ருதி சாஸ்த்ர புராணபு
  மர்ம மூலன் சிவாதி ஷண்மதமுல கூடமுலன் முப்பதி முக்கோடி
  ஸுராந்தரங்க முலபாவம்புல நெறிகி பாவரா கலயாதி ஸெளக்யமுசே
  சிராயுவுல் கலிகிநிரவதி ஸுகாத்முலை த்யாகரா ஜாப்துலைனவா (எந்..)
       
10. ப்ரேம முப்பிரி கொ நுவேள
  நாமமுநு தல சேவா ரு
  ராம பக்துடைந் த்யாக
  ராஜ நு, து, நிஜ தா ஸீலைந வா (எந்..)
   
 

Keerthanai - 1 | 2 | 3 | 4

Keerthanai - Download

 
 

 
< Back |   < Home