Veena by Rajhesh Vaidhya - Chennaiyil Thiruvaiyaru

veenabyrajheshvaidhyachennaiyilthiruvaiyaru27.jpg