Veena by Rajhesh Vaidhya - Chennaiyil Thiruvaiyaru

veenabyrajheshvaidhyachennaiyilthiruvaiyaru28.jpg