Veena by Rajhesh Vaidhya - Chennaiyil Thiruvaiyaru

veenabyrajheshvaidhyachennaiyilthiruvaiyaru29.jpg