Veena by Rajhesh Vaidhya - Chennaiyil Thiruvaiyaru

veenabyrajheshvaidhyachennaiyilthiruvaiyaru3.jpg