Veena by Rajhesh Vaidhya - Chennaiyil Thiruvaiyaru

veenabyrajheshvaidhyachennaiyilthiruvaiyaru4.jpg