Barathiyar


Papanasam Sivan


  Kalki


    Rajaji


   Kannadhasan


     Valee


    Karunanithi


  Vairamuthu


  Gangai Amaran


   T.Rajendhar


   Mu.Metha


   Pa.Vijay


 Na.Muthu Kumar


   Yugabarathi


 Thamarai

 

 
 

Hindu Song Lyrics

Bamma bammadha

gajananam bhuta ganadhi sevitam

kapiththa jamboo phalasara bhakshitam

umasutam shoka vinashakaranam

namami vighneshwara pada pankajam

                                         (rest)

 bamma bammadha thaiya thaiya nakka

dhinnakku dhinnakku dhinnu bajangkare

uthar nikku nakkar dhimmi thittham thittham

                                                                          thom

thai thai ganapathy nam sadham

 suklam bharatham vishnu sasi varnam sathur

                                                                          poojam

prassanna vathanam viyayath

sarvva vignoppa ....(3) santhaye.....(2) ohm

                                                                santhaye

 dhimmi thiri gidda.....(2)dhitthi thalla  dhimmi

                                                                thiri gidda.....(2)

thar gidda thar gidda thadda thadda ketham

uthar nikki nakkar thimmi thiththam

                                            thiththam thom....(2)

thai thai ganapathy nam satham

                                           (rest)

 avvaru vassuvai garram vaghithi aghem

                                  nam sathu gana nadha....(2)

thalla manthirra paghuthsom sath sura

                                           mandalaggi sura raja....(2)

dhimmi thiri gidda?.(2)dhitthi thalla dhimmi

                                                       thirri gidda....(2)

thar gidda thar gidda thadda thadda ketham

uthar nikki nakkar thimmi thiththam

                                            thiththam thom...(2)

thai thai ganapathy nam satham

                                           (8br)

 venu vasare amurtha kundallukki...(2)

tharri thirri gidda tharrithirri gidda

                                                  dhava saja...(2)

naratha kumburru vainava jage....(2)

bharatha ghaname siva sakthiye....(2)

 avvarru vasuvai garram vaghithi....(2)

dhimmi?.(4)miruthangha....(2)

navappu sarenghi siththarri ghinnarri....(2)

avvarru vassuvai mughar singha.....(2)

 bhamma bhammatha thaiya thaiya nakka

dhinnakku dhinnakku dhinnu bhajankarae

uthar nikku nakkar thimmi thiththam

                                          thiththam thoom

thaiya thaiya ganapathy nam satham

 Back To Index

Feedback Contact Us Home