HOME LAKSHMAN SRUTHI ORCHESTRA MUSIC SHOP MUSIC SCHOOL REHEARSAL HALL SERVICES RENTALS EVENT MANAGEMENT CHENNAIYIL THIRUVAIYARU
Quick Links     News & Events  | Music Review  |  Photo gallery  |  Videos |  Audios | Top 10 Songs  |   New Releases | Lyrics  |  Fun in Music | Tamil Books | Specials |
PROFILES     Music  |  Cinema  |  Dance  |  Drama  | TV  |  Radio  | Variety  |  Mimicrys  | Kavidhai  |  Partners  |  Upcoming Events  |  Logos  |  Contact us  |

முப்பெரும் பாடல்கள்

1. கண்ணன் பாட்டு

7. கண்ணன் -எனது சற்குரு

புன்னாகவராளி-திஸ்ர ஜாதி-ஏகதாளம்

ரசங்கள் : அற்புதம்,பக்தி

சாத்திரங் கள்பல தேடினேன்-அங்கு
சங்கையில் லாதன சங்கையாம்-பழங்
கோத்திரங்கள் சொல்லு மூடர்தம்-பொய்மைக்
கூடையில் உண்மை கிடைக்குமோ?-நெஞ்சில்
மாத்திரம் எந்த வகையிலும்-சக
மாயம் உணர்ந்திடல் வேண்டுமே-என்னும்
ஆத்திரம் நின்ற திதனிடை-நித்தம்
ஆயி ரந் தொல்லைகள் சூழ்ந்தன.

நாடு முழுதிலுஞ் சுற்றிநான்-பல
நாட்கள் அலைந்திடும் போதினில்-நிறைந்
தோடும் யமுனைக் கரையிலே-தடி
ஊன்றிச் சென்றாரோர் கிழவனார்;-ஒளி
கூடு முகமும்,தெளிவுதான்-குடி
கொண்ட விழியும்,சடைகளும்,-வெள்ளைத்
தாடியும் கண்டு வணங்கியே-பல
சங்கதி பேசி வருகையில்,
என்னுறத் தாசை யறிந்தவர்-மிக
இன்புற் றுரைத்திட லாயினர்-“தம்பி.
நித்திய மோனத்திருப்பவன்,-உயர்
மன்னர் குலத்தில் பிறந்தவன்,-வட
மாமது ரைப்பதி யாள்கின்றான்;-கண்ணன்
தன்னைச் சரணென்று போவையேல்-அவன்
சத்தியங் கூறுவன்” என்றனர்.

மாமது ரைப்பதி சென்றுநான்-அங்கு
வாழ்கின்ற கண்ணனைப் போற்றியே,-என்தன்
நாமமும் ஊரும் கருத்துமே-சொல்லி
நன்மை தருகென வேண்டினன்;-அவன்
காமனைப் போன்ற வடிவமும்-இளங்
காளையர் நம்பும் பழக்கமும்-கெட்ட
பூமியைக் காக்குந் தொழிலிலே-எநத்ப்
போதுஞ் செலுத்திடுஞ் சிந்தையும்

ஆடலும் பாடலும் கண்டுநான்-முன்னர்
ஆற்றங் கரையினில் கண்டதோர்-முனி
வேடந் தரித்த கிழவரைக்-கொல்ல
வேண்டு’மென் றுள்ளத்தில் எண்ணினேன்-சிறு

நாடு புரந்திடு மன்னவன்-கண்ணன்
நாளுங் கவலையில் மூழ்கினோன்;-தவப்
பாடுபட் டோர்க்கும் விளங்கிடா-உண்மை
பார்த்திவன் எங்ஙனம் கூறுவான்?”

என்று கருதி யிருந்திட்டேன்;-பின்னர்
என்னைத் தனியிடங் கொண்டுபோய்,-“நினை
நன்று மருவுக!மைந்தனே!-பர
ஞான முரைத்திடக் கேட்பைநீ;-நெஞ்சில்
ஒன்றுங் கவலையில் லாமலே-சிந்தை
ஊன்ற நிறுத்திக் களிப்புற்றே.தன்னை
வென்று மறந்திடும் போழ்தினில்-அங்கு
விண்ணை யளக்கும் அறிவுதான்!

சந்திரன் சோதி யுடையதாம்;-அது
சத்திய நித்திய வஸ்துவாம்;-அதைச்
சிந்திக்கும் போதினில் வந்துதான்-நினைச்
சேர்ந்து தழுவி அருள்செயும்;-அதன்
மந்திரத் தாலிவ் வுலகெலாம்-வந்த
மாயக் களிப்பெருங் கூத்துக்காண்;-இதைச்
சந்ததம்பெய்யென் றுரைத்திடும்-மடச்
சாத்திரம் பொய்’யென்று தள்ளடா!

“ஆதித் தனிப்பொரு ளாகுமோர்-கடல்
ஆருங் குமிழி உயிர்களாம்;-அந்தச்
சோதி யறிவென்னும் ஞாயிறு-தன்னைச்
சூழ்ந்த கதிர்கள் உயிர்களாம்;-இங்கு
மீதிப் பொருள்கள் எவையுமே-அதன்
மேனியில் தோன்றிடும் வண்ணங்கள்;-வண்ண
நீதி யறிந்தின்பம் எய்தியே-ஒரு
நேர்மைத் தொழிலில் இயங்குவார்;

“சித்தத்தி லேசிவம் நாடுவார்,-இங்கு
சேர்ந்த களித்துல காளுவார்;-நல்ல
மத்த மதவெங் களிறுபோல்-நடை
வாய்ந்திறு மாந்து திரிகுவார்;-இங்கு
நித்தம்நிகழ்வ தனைத்துமே-எந்தை
நீண்ட திருவரு ளால்வரும்-இன்பம்
சுத்த சுகந்தன யாநந்தம்’-எனச்
சூழ்ந்து கவலைகள் தள்ளியே.

“சோதி அறிவில் விளங்கவும்-உயர்
சூழ்ச்சி மதியில் விளங்கவும்-அற
நீதி முறைவழு வாமலே-எந்த
நேரமும் பூமித் தொழில்செய்து-கலை
ஓதிப் பொருளிய்ல கண்டுதாம்-பிறர்
உற்றிடுந் தொல்லைகள் மாற்றியே-இன்பம்
மோதி விழிக்கும் விழியினார்-பெண்மை
மோகத்தில்,செல்வத்தில்,கீர்த்தியில்.

“ஆடுதல்,பாடுதல்,சித்திரம்-கவி
யாதி யினைய கலைகளில்-உள்ளம்
ஈடுபட் டென்றும் நடப்பவர்-பிறர்
ஈன நிலைகண்டு துள்ளுவார்-அவர்
நாடும் பொருள்கள் அனைத்தையும்-சில
நாளினில் எய்தப் பெறுகுவார்-அவர்
காடு புதரில் வளரினும்-தெய்வக்
காவனம் என்றதைப் போற்றலாம்.

“ஞானியர் தம்மியல் கூறினேன்-அந்த
ஞானம் விரைவினில் எய்துவாய்”-எனத்
தேனி லினிய குரலிலே-கண்ணன்
செப்பவும் உண்மை நிலைகண்டேன்-பண்டை

ஈன மனிதக் கனவெலாம்-எங்ஙன்
ஏகி மறைந்தது கண்டிலேன்;-அறி
வான தனிச்சுடர் நான் கண்டேன்!-அதை
ஆட லுலகென நான்கண்டேன்!

 

<< Previous Index >> Next